Statut


STATUT
„STOWARZYSZENIA ROZWOJU SOŁECTWA MŚCISZEWICE”
(tekst jednolity na dzień 10.06.2012 r)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwą Stowarzyszenia jest: „Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice”, zwane w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

§2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) zwanej dalej ustawą, oraz na podstawie niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie od momentu rejestracji posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Mściszewice (w gminie Sulęczyno, powiecie Kartuzy, województwie Pomorskim).

2. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
W wypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem pranym.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 5
1. Wspieranie, inicjowanie, ochrona, konserwacja wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Kaszub,
2. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Wspieranie działalności szkoły i przedszkola na terenie sołectwa, a w przypadku ogłoszenia ich likwidacji prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych;

2. Integrowanie mieszkańców wsi oraz jej sympatyków dla realizacji wspólnych celów.

3. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia.

4. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

5. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

6. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;

7. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;

8. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;

9. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa ;

10. Wspieranie rozwoju gospodarczego sołectwa ;

11. Popularyzację rolnictwa ekologicznego;

12. Ochronę przyrody i krajobrazu;

13. Tworzenie nowych miejsc pracy;

14. Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;

15. Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców sołectwa w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;

16. Organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej i kasy ubezpieczeń wzajemnych;

17. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;

18. Działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;

19. Prowadzenie działalności wydawniczej;

20. Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;

21. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem sołectwa .

22. Walka z korupcją i jej skutkami.
23. Podnoszenie atrakcyjności obszarów rybackich.
24. Rozbudowa infrastruktury na obszarach rybackich.
25. Lepsze wykorzystanie i ochrona zasobów lokalnych.
26. Promocja i rozwój wędkarstwa.
27. Promocja konsumpcji ryb.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.

§8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie (obywatele polscy
i cudzoziemcy, w tym także nie mającymi stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat
oraz małoletni poniżej 16 lat, jednakże ci ostatni jedynie za zgodą przedstawicieli ustawowych udzieloną w formie pisemnej.
3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

1. O uzyskanie statutu członka zwyczajnego może starać się osoba, która przedłoży
rekomendacje dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o podjęciu się realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.

§ 10

O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
2) prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;
3) prawo korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
2) przestrzegać postanowień niniejszego statutu;
3) dbać o dobro, autorytet i majątek Stowarzyszenia;
4) regularnie płacić składki członkowskie.

3. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana nieodpłatnie,
z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu.

§ 12

Utrata członkowstwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie.

§ 13

Skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

1) rezygnacji z członkowstwa złożonej na piśmie;
2) śmierci członka;
3) utraty osobowości prawnej w wypadku osób prawnych.

§ 14

Wykluczenia członka zwyczajnego i wspierającego dokonuje Walne Zebranie Członków w następujących przypadkach:

1) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia
lub który godzi w dobre imię Stowarzyszenia;
2) utraty praw obywatelskich;
3) postępowania sprzecznego z niniejszym statutem lub uchwałami Stowarzyszenia;
4) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres
przekraczający 6 miesięcy.

§ 15

Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w § 14 członek Stowarzyszenia ma możliwość złożenia wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na Walnym Zebraniu Członków.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 17

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla sołectwa Mściszewice lub dla Stowarzyszenia.

§ 18

Członek wspierający i honorowy mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

A. Postanowienia ogólne

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja wszystkich składu władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Wyboru i uzupełnienia władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród jego członków w głosowaniu tajnym.

§ 21

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że szczególne przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

B. Walne Zebranie Członków

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania Członków są:
1) zwyczajne;
2) nadzwyczajne.
§ 23

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku
kalendarzowym.
2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
4) udzielenie absolutorium Zarządowi;
5) wybór, odwoływanie i uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalanie zmian statutu;
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność jego władz;
10) nadawanie członkowstwa honorowego Stowarzyszenia;
11) ustalanie wysokości składek członkowskich;
12) przyjmowanie i wykluczanie członków ze Stowarzyszenia.

§ 24

Zmiana Statutu Stowarzyszenia, wybór, odwołanie i uzupełnienie składu Zarządu
i Komisji Rewizyjnej wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W drugim terminie wymóg obecności
co najmniej połowy członków nie obowiązuje.

§ 25

1. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie:

1) pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej;
2) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
3) z własnej inicjatywy.

2. Pisemny wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków powinien zawierać
podanie celu jego zwołania.

§ 26

1. Zarząd zawiadamia na piśmie członków zwyczajnych o terminie i porządku obrad
Walnego Zebrania Członków co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
2. W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w sposób określony w ust.1.

§ 27

Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób i w terminie określonym
w § 26.

C. Zarząd

§ 28

1. Zarząd składa się z czterech osób: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika
i Członka Zarządu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 29

1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wyjątkiem, że dla dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd rzeczą wymaganą jest zgoda Komisji Rewizyjnej.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy :

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3) przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenie.

§ 31

Utrata mandatu członka Zarządu następuje wskutek:

1) odwołania przez Walne Zebranie Członków;
2) nie udzielenia absolutorium;
3) zrzeczenia się funkcji członka Zarządu;
4) upływu kadencji.

D. Komisja Rewizyjna

§ 32

Komisja Rewizyjna:

1) składa się z trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
2) wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego;
3) działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia;
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków;
3) wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 34

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia;
2) inne prawa majątkowe;
3) środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego statutowych celów.

§ 35

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składki członkowskie;
2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
3) dochody z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez
okolicznościowych;
4) dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych;
5) dochody z majątku Stowarzyszenia;
6) ofiarność publiczna.

§ 36

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 37

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 38

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia ustala, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków
nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele związane
z rozwojem sołectwa Mściszewice.